Betalings- en leveringsvoorwaarden

 

ARTIKEL 1 - VOORWAARDEN

Educatieve Uitgeversgroep B.V. levert producten en diensten van Snap je kind! Op al deze leveringen zijn de hierna volgende voorwaarden van toepassing.

ARTIKEL 2 - LEVERINGEN

Bestellingen die voor 12.00 uur binnen en betaald zijn, worden meestal dezelfde dag aan onze distributiepartner overgedragen en de volgende dag uitgeleverd. Maximale levertijd na ontvangst van betaling is 3-5 werkdagen. Het leveringsproces (LET OP: wij leveren alleen de meest recente druk!) voor:

Particulieren:

- Bestellingen via e-mail of bestelformulier: Na uw bestelling ontvangt u per e-mail een factuur. Na betaling gaan we over tot levering.

- Bestellingen via webshop (inclusief betalen via Ideal): U ontvangt uw bestelling inclusief factuur.

Voor scholen en boekhandels:

- Bestellingen via e-mail of bestelformulier: U ontvangt uw bestelling inclusief factuur.

- Bestellingen via webshop (inclusief betalen via Ideal): U ontvangt uw bestelling inclusief factuur.

Maximale levertijd na ontvangst van betaling is 3-5 werkdagen. Het leveringsproces (LET OP: wij leveren alleen de meest recente druk!)

Groep 1 en 2:

- Beide boekjes per groep worden na betaling gelijk doorgestuurd

Groep 3 t/m 8:

- De boekjes per groep worden na betaling gelijk doorgestuurd

Het materiaal wordt via een distributiepartner, afhankelijk van de grootte van de bestelling, verzonden. Educatieve Uitgeversgroep B.V. is niet aangesloten bij een vervoerscentrale.


ARTIKEL 3 – BETALING

Na betaling (particulieren) cq. bestelling (boekhandels/scholen) worden de materialen binnen bovengenoemde levertermijnen geleverd. Indien afnemer na ingebrekestelling nalatig blijft om de vordering te voldoen, kan deze uit handen gegeven worden, in welk geval de afnemer naast het alsdan verschuldigde bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt bepaald door het incassobureau, met een minimum van 20% van het totaalbedrag, alsmede eventuele bijkomende kosten.


ARTIKEL 4 – KLACHTEN

Klachten over het geleverde materiaal en/of de factuur dienen uiterlijk binnen 7 werkdagen na factuurdatum schriftelijk te worden voorgelegd aan Educatieve Uitgeversgroep B.V.

ARTIKEL 5 – MANCO’S

Manco’s (gefactureerde maar niet geleverde materialen) dienen uiterlijk binnen 7 werkdagen na factuurdatum schriftelijk te worden voorgelegd aan Educatieve Uitgeversgroep B.V.


ARTIKEL 6 – ZEKERHEID BETALING

Educatieve Uitgeversgroep B.V. behoudt zich te allen tijde het recht voor om zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen waarbij nakoming van eventuele leveringsverplichtingen kan worden opgeschort totdat hieraan tegemoet is gekomen.

ARTIKEL 7 – RETOURNEREN

Educatieve Uitgeversgroep B.V. kent het recht van retour, vooropgesteld dat de goederen onbeschadigd en van de juiste druk voorzien zijn. Afgekeurde exemplaren worden niet gecrediteerd en liggen vier weken ter inzage op het adres van Educatieve Uitgeversgroep B.V. Retourzendingen zijn voor rekening en risico van de afzender. Zendingen die ongefrankeerd worden geretourneerd, worden niet in behandeling genomen.
A. Particulieren hebben het recht om materialen, na overleg, binnen twee weken na ontvangst- cq. factuurdatum te retourneren.
B. Niet-particuliere afnemers hebben het recht binnen vier weken op een retouraanvraag van materialen. Na akkoord dienen de te retourneren materialen uiterlijk binnen 7 dagen in het bezit te zijn van Educatieve Uitgeversgroep B.V.

ARTIKEL 8 – MISDRUKKEN

Misdrukken kunnen direct ter ruiling geretourneerd worden onder bijsluiting van de misdruk(ken) en een volledig gespecificeerde geleidenota (omschrijving op pakbon/factuur) naar Educatieve Uitgeversgroep B.V..

ARTIKEL 9 – AUTEURSRECHT

Voor zover op de betreffende publicaties niet anders vermeld, berust het auteursrecht op de door Educatieve Uitgeversgroep B.V. uitgegeven publicaties bij Educatieve Uitgeversgroep B.V. Met inachtneming van het voorgaande mag niets uit bedoelde publicaties worden verveelvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt op welke wijze ook, anders dan met voorafgaande schriftelijke toestemming van Educatieve Uitgeversgroep B.V.

ARTIKEL 10 – AANSPRAKELIJKHEID

Educatieve Uitgeversgroep B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voortvloeiend uit eventuele onjuistheid of onvolledigheid van informatie in de door Educatieve Uitgeversgroep B.V. uitgegeven publicaties.

ARTIKEL 11 – OVERMACHT

Als overmacht zullen worden aangemerkt, alle omstandigheden van zodanige aard, dat in redelijkheid nakoming van de overeenkomst niet kan worden gevergd. Als dergelijke omstandigheden zullen ondermeer worden aangemerkt: het geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van een derde, van wie goederen en/of diensten moeten worden ontvangen, beperkende overheidsmaatregelen van dien aard ook, mobilisatie, oorlog, epidemieën, staking, bedrijfsbezetting, ziekte van personeel, bedrijfsstoornissen, brand, inbeslagneming, defecten aan machinerieën, transportmogelijkheden en voorts iedere andere omstandigheid welke Educatieve Uitgeversgroep B.V. redelijkerwijs niet heeft kunnen voorzien en waarop Educatieve Uitgeversgroep B.V. geen invloed kan uitoefenen.

ARTIKEL 12 – GEDEPONEERD

De algemene betalings- en leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te ’s‑Hertogenbosch.

ARTIKEL 13 – VERZENDKOSTEN

Bij bestellingen door klanten, scholen en boekhandels in zake Snap je kind! worden geen verzendkosten berekend. 

ARTIKEL 14 – KORTING

Voor particuliere afnemers en boekhandels geldt geen korting. Voor scholen gelden speciale kortingsregelingen.

ARTIKEL 15 – BESTELLING

Alle publicaties kunnen uitsluitend schriftelijk of digitaal besteld worden waarbij gebruik gemaakt kan worden van de bestelsystemen cq. -formulieren van Educatieve Uitgeversgroep B.V. Daarbij dienen de volgende gegevens vermeld te zijn/worden:
- titel en auteur(s);
- ISBN-nummer;
- het aantal gewenste exemplaren;
- naam, functie, telefoonnummer en e-mailadres van de besteller;
- ter attentie van wie en naar welk adres bestelling en factuur gestuurd dienen te worden: naam school, afdeling, locatie, adres, evt. kostenplaats t.b.v. schooladministratie
- Wij leveren alleen de meest recente druk.
Bestellingen per computer: www.snapjekind.nl
Bestellingen per e-mail: bestel@snapjekind.nl
Bestellingen per post: Educatieve Uitgeversgroep BV, t.a.v. Snap je kind, Het Sterrenbeeld 13, 5215 MK ’s-Hertogenbosch
Telefonische informatie: 073-6130309

Home