De Centrale Eindtoets en het schooladvies

De Centrale Eindtoets en het schooladvies

Sinds 2015 heeft het schooladvies van de basisschool meer gewicht gekregen. Het is nu leidend geworden voor de toelating tot het voortgezet onderwijs. Daarnaast zijn scholen verplicht om in groep 8 een centrale eindtoets af te nemen voor taal en rekenen. De score op deze toets is aanvullend en dient bij de toelating tot het voortgezet onderwijs als onafhankelijk tweede gegeven. 

  

Schooladvies

Voor 1 maart krijgt iedere leerling in groep 8 een schooladvies waarbij geadviseerd wordt welk soort school in het voortgezet onderwijs het beste bij hem past. Dit schooladvies van de basisschool staat centraal bij de keuze voor een school in het voortgezet onderwijs. De eindtoets volgt later en dit resultaat kan in eerste instantie dus niet worden meegenomen bij het schooladvies en de keuze voor een school.

 Bij een schooladvies kijkt de basisschool onder andere naar:

- aanleg en talenten van de leerling;

- leerprestaties;

- de ontwikkeling tijdens de hele basisschoolperiode (concentratie, motivatie en doorzettingsvermogen).

 Een schooladvies heeft als belangrijk voordeel dat het is gebaseerd op het inzicht van de school zelf en de gegevens over de hele schoolloopbaan van de leerling. Het oordeel van de leerkracht is dus belangrijk, het is leidend voor het bepalen van het schoolniveau. Het betekent ook dat een school voor voortgezet onderwijs zich moet zich baseren op het schooladvies. Een school mag niet eisen dat een leerling nog extra toetsen maakt. Ook mag een school de score op de nog te maken eindtoets niet gebruiken om te beslissen of een leerling wel of niet wordt toegelaten.

De centrale eindtoets

De centrale eindtoets is geen examen en leerlingen kunnen dus niet slagen of zakken voor de toets. Het is een hulpmiddel om vast te stellen of het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs goed op elkaar aansluiten en bedoeld om te kijken of de basisschool met het schooladvies in de goede richting zat.

De centrale eindtoets vindt elk jaar plaats tussen 15 april en 15 mei. Basisscholen kunnen daarbij kiezen uit verschillende toetsen.

Eindtoetsen in 2018

Scholen kunnen dit schooljaar kiezen uit de volgende 6 eindtoetsen:

  • De Centrale Eindtoets van het College voor Toetsen en Examens (CvTE). Het CvTE is een zelfstandig bestuursorgaan van de overheid.
  • ROUTE 8, een digitale, adaptieve eindtoets van A-VISION.
  • De IEP Eindtoets van Bureau ICE.
  • De Dia-eindtoets.
  • De CESAN Eindtoets.
  • De AMN Eindtoets

De toetsen zijn door het ministerie van onderwijs voor een periode van 4 jaar goedgekeurd. Wel moet een deel van de inhoud ieder jaar anders zijn. Daarom vindt er jaarlijks een controle plaats. Zo is het ministerie er zeker van dat de inhoud van alle eindtoetsen betrouwbaar is en dat scholen bij leerlingen altijd het juiste toetsen.

De eindtoets vond altijd plaats in februari. Nu de eindtoets later in het schooljaar plaatsvindt, kunnen basisscholen de onderwijstijd in groep 8 zo goed mogelijk benutten. Leerlingen hebben hierdoor meer tijd om bezig te zijn met taal en rekenen. En basisscholen kunnen zo de meest recente scores van leerlingen aan het voortgezet onderwijs doorgeven.

Schooladvies aanpassen

Als een leerling de eindtoets beter maakt dan verwacht, moet de basisschool het schooladvies heroverwegen. De basisschool kan ervoor kiezen het schooladvies naar boven bij te stellen. Dit gebeurt in overleg met jou en je kind. Is het resultaat minder goed dan verwacht? Dan past de basisschool het schooladvies niet aan.

Ben je het niet eens met het schooladvies dat jouw kind gekregen heeft? Dan kun je hierover in gesprek gaan met de leerkracht of met de directeur van de basisschool. Als je er samen niet uitkomt, kun je eventueel gebruikmaken van de klachtenregeling van de school.

Je hoeft het schooladvies niet op te volgen. Je kunt jouw kind aanmelden bij een ander schooltype dan in het advies staat. Maar in principe is het schooladvies leidend bij de beslissing over toelating.

 

 Redactie Snap je kind!

 

 Bronnen:

http://www.rijksoverheid.nl

http://www.centraleeindtoetspo.nl/ 

 

Wil je een totaalpakket of een abonnement voor een bepaald schooljaar: Ga naar de webshop voor ouders