De Centrale Eindtoets in 2015

Vanaf dit schooljaar (2014-2015) zijn alle scholen verplicht om een centrale eindtoets af te nemen voor taal en rekenen. De belangrijkste functie van deze toets is dat je kind succesvol overstapt naar het voorgezet onderwijs. De overheid biedt basisscholen een centrale eindtoets aan die door het Cito is gemaakt. Het ministerie van OCW heeft naast de Centrale Eindtoets van het Cito ook twee andere eindtoetsen toegelaten: ROUTE 8 van A-VISION en de IEP Eindtoets van Bureau ICE. Het schooljaar 2014-2015 is een overgangsjaar. Dat betekent dat scholen ook nog andere eindtoetsen kunnen afnemen die voorheen al waren toegestaan (Drempelonderzoek 678, de toetsen Rekenen-Wiskunde en Begrijpend lezen van Cito en de toets Begrijpend lezen van 678 Onderwijs Advisering).

 

 

Schooladvies

Tot voor kort werd er een eindtoets in februari afgenomen, maar vanaf schooljaar 2014/2015 wordt de centrale eindtoets rond half april afgenomen. Door de toets naar een later moment in het schooljaar te verschuiven, komt het schooladvies van de basisschool centraal te staan bij de keuze voor een school in het voortgezet onderwijs. Voor 1 maart krijgt iedere leerling in groep 8 een schooladvies waarbij geadviseerd wordt welk soort school in het voortgezet onderwijs het beste bij hem past.

Sinds het schooljaar 2014-2015 baseren scholen voor voortgezet onderwijs de toelating van leerlingen op het schooladvies. Middelbare scholen mogen toelating dan niet meer af laten hangen van het resultaat van de eindtoets. Basisscholen geven in een schooladvies aan welk type voortgezet onderwijs het beste bij een leerling past. Daarbij kijkt de school onder andere naar:

  • aanleg en talenten van de leerling;
  • leerprestaties;
  • de ontwikkeling tijdens de hele basisschoolperiode (concentratie, motivatie en doorzettingsvermogen).

Een schooladvies heeft als belangrijk voordeel dat het is gebaseerd op het inzicht van de school zelf en de gegevens over de hele schoolloopbaan van de leerling. Het oordeel van de leerkracht wordt dus belangrijker en het schooladvies gaat zwaarder wegen bij het bepalen van het schoolniveau. Het betekent ook dat een school voor voortgezet onderwijs zich moet zich baseren op het schooladvies en niet mag eisen dat een leerling nog extra toetsen maakt.

Aanpassing schooladvies

Sinds 2015 is het schooladvies leidend bij de plaatsing van leerlingen in het voortgezet onderwijs. Met de Centrale Eindtoets kan het kind laten zien wat hij in acht jaar basisschool heeft geleerd. Als een leerling de eindtoets beter maakt dan verwacht, moet de basisschool het schooladvies heroverwegen. De basisschool kan ervoor kiezen het schooladvies aan te passen. Is het resultaat minder goed dan verwacht? Dan past de basisschool het schooladvies niet aan. Leerlingen krijgen dan de kans om in het voortgezet onderwijs te laten zien dat ze het geadviseerde schooltype aankunnen. Besef wel dat je kind dan al geplaatst is op een school voor voortgezet onderwijs.

 

Redactie Snap je kind!

 

Wil je een totaalpakket of een abonnement voor een bepaald schooljaar: Ga naar de webshop voor ouders

Bronnen:

- http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ocw

- http://www.cito.nl

- http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/toelating-middelbare-school/keuzemogelijkheden-  verplichte-eindtoets-basisschool

- http://www.centraleeindtoetspo.nl/