De Centrale Eindtoets in 2015

Voorheen Cito eindtoets

Bij de meeste kinderen in groep 8 wordt er een eindtoets afgenomen om de taal-, reken- en studievaardigheden te meten. De belangrijkste functie van deze onafhankelijke toets is te zorgen dat je kind succesvol overstapt naar het voorgezet onderwijs. Dit is altijd een spannende tijd voor zowel het kind als de ouder. Voor het schooljaar 2014 - 2015 zijn er enkele veranderingen met betrekking tot de eindtoets op komst. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft een wetsvoorstel ingediend voor een verplichte, centrale eindtoets voor groep 8 van de basisschool. De Tweede Kamer is met een ruime meerderheid met dit wetsvoorstel akkoord gegaan. Als ook de Eerste Kamer akkoord gaat, wordt de verplichte eindtoets voortaan niet meer in februari afgenomen, maar tussen 15 april en 15 mei. Voor het schooljaar 2013 - 2014 verandert er nog niets. De Cito eindtoets wordt afgenomen op 11, 12 en 13 februari 2014.


Centrale eindtoets
Iedere leerling in groep 8 krijgt bij de overgang naar het voortgezet onderwijs verplicht twee adviezen vanuit de basisschool mee:

  • een schooladvies;
  • een zogenoemd ‘onafhankelijk tweede gegeven’. In de meeste gevallen is dit het resultaat van de Cito Eindtoets.

Vanaf 2014 zijn alle scholen verplicht om een centrale eindtoets af te nemen. De scholen zijn vrij om te kiezen welke toets zij daarvoor gebruiken, de Cito Eindtoets of een andere eindtoets. De toets moet vooral meten hoe kinderen het doen op het gebied van taal en rekenen. Tot 2013 maakte ongeveer 85% van de basisscholen op vrijwillige basis gebruik van de Cito Eindtoets.

De centrale eindtoets vult het schooladvies van de basisschool aan en draagt bij aan een goede doorlopende leerlijn tussen het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Aan de hand van het schooladvies en de resultaten van de centrale eindtoets kan er gekozen worden voor een school in het voortgezet onderwijs die aansluit bij de talenten en het kennisniveau van de leerling.

Naast de centrale eindtoets voor taal en rekenen komt er ook een centrale toets voor wereldoriëntatie beschikbaar. Hiermee kunnen scholen de kennis van geschiedenis, aardrijkskunde en natuur/biologie meten. Scholen bepalen zelf of ze deze toets afnemen.

Eindtoets Basis en Eindtoets Niveau
In 2013 bestond de Cito Eindtoets uit twee verschillende versies: de Eindtoets Basis en de Eindtoets Niveau. Beide versies bevatten dezelfde onderdelen en hetzelfde aantal opgaven, alleen de moeilijkheid verschilt. De eindtoets Niveau is bedoeld voor leerlingen die naar verwachting zullen doorstromen naar het vmbo-bb (basisberoeps-gerichte leerweg) of vmbo-kb (kaderberoepsgerichte leerweg). De Eindtoets Basis is bedoeld voor leerlingen die een hoger schooladvies hebben. Volgens Cito geeft een toets die goed aansluit bij de vaardigheden van een leerling de betrouwbaarste uitslag.

Adaptieve toets
In de toekomst zullen de Eindtoets Basis en de Eindtoets Niveau vervangen worden door een adaptieve toets. De adaptieve toets is een toets die op de computer wordt afgenomen en zich automatisch aanpast aan het niveau van de leerling. Op die manier kan worden gekeken wat het niveau van de leerling is, zonder dat de leerling het gevoel krijgt dat de toets te moeilijk is. Deze toets moet nog ontwikkeld worden. Tot die tijd mogen scholen de Cito Eindtoets Niveau blijven afnemen bij leerlingen die waarschijnlijk naar de vmbo basisberoepsgerichte of kaderberoepsgerichte leerweg gaan.

Schooladvies
Door de centrale eindtoets naar een later moment in het schooljaar te verschuiven, komt het schooladvies van de basisschool centraler te staan bij de keuze voor een school in het voortgezet onderwijs. Een schooladvies heeft als belangrijk voordeel dat het is gebaseerd op het inzicht van de school zelf en de gegevens over de hele schoolloopbaan van de leerling. Het oordeel van de leerkracht wordt hierdoor dus belangrijker.

Tot nu toe mochten scholen voor voortgezet onderwijs bij het toelaten van leerlingenzelf bepalen of zij de CitoEindtoets of het basisschooladvies zwaarder lieten wegen. Als het wetsvoorstel wordt aangenomen, gaat in 2014 het schooladvies zwaarder  wegen bij het bepalen van het schoolniveau.

In de meeste gevallen zal de eindtoets de plaatsing bevestigen, maar het kan ook zijn dat het resultaat op de eindtoets hoger of lager is dan het eerdere schooladvies. De eindtoets kan dan aanleiding geven voor een verder inhoudelijk gesprek tussen  beide scholen, de leerling en de ouders.

Tip
Uiteindelijk beslist het voortgezet onderwijs op basis van het schooladvies en de eindtoets of uw kind wordt toegelaten. Dit toelatingsbeleid kan per school verschillen,  dus zorg dat u hiervan op de hoogte bent. In het geval dat uw kind niet wordt toegelaten en u het daar niet mee eens bent, kunt u bezwaar maken. U kunt met een deskundige van het informatiepunt 5010 overleggen door het gratis nummer 0800-5010 te bellen. U kunt uw vraag ook stellen op www.5010.nl. Het informatiepunt 5010 is een landelijk informatiepunt waar ouders met onderwijsvragen terecht kunnen.

Redactie Snap je kind!

Wil je een totaalpakket of een abonnement voor een bepaald schooljaar: Ga naar de webshop voor ouders

Bronnen:
- Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ocw
- Cito

http://www.cito.nl