De Centrale Eindtoets in 2015

Vanaf 2015 zijn alle scholen verplicht om een centrale eindtoets af te nemen voor taal en rekenen. De belangrijkste functie van deze toets is dat je kind succesvol overstapt naar het voorgezet onderwijs. De overheid biedt basisscholen een centrale eindtoets aan die door het Cito is gemaakt. Scholen kunnen er ook voor kiezen om een andere eindtoets te gebruiken. Deze toets moet dan wel voldoen aan de landelijke kwaliteitseisen.

 

De Centrale eindtoets
Iedere leerling in groep 8 krijgt bij de overgang naar het voortgezet onderwijs verplicht twee adviezen vanuit de basisschool mee:

  • een schooladvies;
  • de resultaten van de centrale eindtoets.

De centrale eindtoets vult het schooladvies van de basisschool aan en draagt bij aan een goede doorlopende leerlijn tussen het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Aan de hand van het schooladvies en de resultaten van de centrale eindtoets kan er gekozen worden voor een school in het voortgezet onderwijs die aansluit bij de talenten en het kennisniveau van de leerling.

Naast de centrale eindtoets voor taal en rekenen komt er ook een centrale toets voor wereldoriëntatie beschikbaar. Hiermee kunnen scholen de kennis van geschiedenis, aardrijkskunde en natuur/biologie meten. Scholen bepalen zelf of ze deze toets afnemen.

De Eindtoets Niveau en de Adaptieve Toets
Scholen die de centrale eindtoets van de overheid aanbieden, kunnen tot 2018 voor bepaalde kinderen gebruikmaken van de Eindtoets Niveau. De Eindtoets Niveau is bedoeld voor leerlingen die naar verwachting zullen doorstromen naar het vmbo-bb (basisberoepsgerichte leerweg) of vmbo-kb (kaderberoepsgerichte leerweg). Volgens Cito geeft een toets die goed aansluit bij de vaardigheden van een leerling de betrouwbaarste uitslag.

Na 2018 nemen alle leerlingen deel aan een adaptieve toets. Dat is een toets die op de computer wordt afgenomen en zich automatisch aanpast aan het niveau van de leerling. Op die manier kan worden gekeken wat het niveau van de leerling is, zonder dat de leerling het gevoel krijgt dat de toets te moeilijk is. Deze toets moet nog ontwikkeld worden. 

Schooladvies
Tot voor kort werd er een eindtoets in februari afgenomen, maar vanaf het schooljaar 2014/2015 wordt de centrale eindtoets rond half april afgenomen. Door de toets naar een later moment in het schooljaar te verschuiven, komt het schooladvies van de basisschool centraler te staan bij de keuze voor een school in het voortgezet onderwijs.

Een schooladvies heeft als belangrijk voordeel dat het is gebaseerd op het inzicht van de school zelf en de gegevens over de hele schoolloopbaan van de leerling. Het oordeel van de leerkracht wordt dus belangrijker en het schooladvies gaat zwaarder wegen bij het bepalen van het schoolniveau. Het betekent ook dat een school voor voortgezet onderwijs zich moet zich baseren op het schooladvies en niet mag eisen dat een leerling nog extra toetsen moet maken.

In de meeste gevallen zal de eindtoets de plaatsing bevestigen, maar het kan ook zijn dat het resultaat op de eindtoets hoger of lager is dan het eerdere schooladvies. In dit geval kan de basisschool het schooladvies eventueel aanpassen. 

Tips voor ouders
Uiteindelijk beslist het voortgezet onderwijs op basis van het schooladvies en de eindtoets of uw kind wordt toegelaten. Dit toelatingsbeleid kan per school verschillen,  dus zorg dat je hiervan op de hoogte bent. In het geval dat uw kind niet wordt toegelaten en jij het daar niet mee eens bent, kun je bezwaar maken. Je kunt hiervoor met een deskundige van het informatiepunt 5010 overleggen door het gratis nummer 0800-5010 te bellen. Je kunt je vraag ook stellen op www.5010.nl. Het informatiepunt 5010 is een landelijk informatiepunt waar ouders met onderwijsvragen terecht kunnen.

Redactie Snap je kind!

Wil je een totaalpakket of een abonnement voor een bepaald schooljaar: Ga naar de webshop voor ouders

Bronnen:
- Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ocw
- Cito  http://www.cito.nl